Anjina Pektorisli Bireylerde Egzersiz Dispnesi, Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Correlation Between Exertional Dyspnea, Functional Capacity and Quality of Life in patients with Angina Pectoris

Author : -İrem Hüzmeli, Aysel Yıldız Özer, Oğuz Akkuş, Fatih Yalçın
Number of pages : 233-240

Abstract

Anjina pektoris sıklıkla aterosklerotik zemini olan, koroner damarların daralması ve/veya oksijen sunum-ihtiyaç dengesinin bozulması sonucu gelişen, hastanın hayat kalitesini olumsuz etkileyen kronik koroner hastalıklardandır. Sebep olduğu ekonomik yükün yanı sıra mortaliteyi de etkileyen anjina pektoriste egzersiz dispnesi, solunum ve fonksiyonel kapasite ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Anjina pektorisli 35 birey (57,80±8,06 yıl, Kanada Sınıf 2,3) çalışmaya dahil edildi. Demografik bilgiler ve postür durumu, sigara içme durumu ve maruziyeti, komorbidite durumu, dispneyi arttıran faktörler, anjina düzeyi kaydedildi. Dispne, aktivite ve dinlenme esnasında, Modifiye Borg ölçeği (MBÖ) ve Modifiye Medical Research Council (MMRC) ile, fonksiyonel kapasite altı dakika yürüme testi (6-DYT) ile, solunum fonksiyonları spirometre ile, yaşam kalitesi SF-36 (Kısa Form-36) anketi ile değerlendirildi. Bireylerin ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) % 60,14±7,60, sigara maruziyeti 31,50 (0 -135) paketxyıl, aktivite ile oluşan dispne algısı 4,02±2,08 idi. Merdiven inme-çıkma ve yokuş çıkma dispneyi (%65,7) en çok arttıran aktivitelerdi. FEV1 86,55±15,97, FEV1/FVC 88,58±11,07, 6-DYT % 72,54±7,89 olan bireylerin, test sonunda algıladıkları efor dispnesi 0 (0-2,75) bulundu. Efor dispnesinin FEV1 (L) (r:0,397, p:0,02), FVC (L) (r:0,387, p:0,02) ile orta derecede pozitif ilişkili olduğu, fonksiyonel kapasite ile ilişkili olmadığı (p˃0,05) ve yaşam kalitesinin fiziksel rol sınırlamaları (r:-0,457, p:0,01), fiziksel fonksiyonellik (r:-0,473, p˂0,01) alt parametreleri ile orta derecede negatif yönde ilişkili olduğu saptandı. Fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesinin alt parametrelerinden fiziksel fonksiyonellik (r:0,409, p:0,02), enerji/yorgunluk (r:0,395, p:0,02), genel sağlık (r:0,377 p:0,03), solunum fonksiyonlarından PEF(L) (r:0,489, p˂0,01) ve FEF % 25-75 (r:0,366, p:0,03) ile orta derecede pozitif yönde ilişkili bulundu. Anjina pektoriste dispne, yaşam kalitesi, fonksiyonel kapasite ve solunum fonksiyonları birbiri ile ilişkilidir. Risk faktörleri, hasta kliniği, öngörülen ve/veya uygulanan tedavilerin etkinliğinin değerlendirme ve analizinde, bu parametrelerin birbiri ile ilişkisi göz ardı edilmemelidir.

Keywords

Anjina pektoris, efor dispnesi, fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesi

Read: 309

Download: 81