Correlation Between Exertional Dyspnea, Functional Capacity and Quality of Life in patients with Angina Pectoris

Author:

Number of pages: 233-240
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 3

Abstract

Anjina pektoris sıklıkla aterosklerotik zemini olan, koroner damarların daralması ve/veya oksijen sunum-ihtiyaç dengesinin bozulması sonucu gelişen, hastanın hayat kalitesini olumsuz etkileyen kronik koroner hastalıklardandır. Sebep olduğu ekonomik yükün yanı sıra mortaliteyi de etkileyen anjina pektoriste egzersiz dispnesi, solunum ve fonksiyonel kapasite ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Anjina pektorisli 35 birey (57,80±8,06 yıl, Kanada Sınıf 2,3) çalışmaya dahil edildi. Demografik bilgiler ve postür durumu, sigara içme durumu ve maruziyeti, komorbidite durumu, dispneyi arttıran faktörler, anjina düzeyi kaydedildi. Dispne, aktivite ve dinlenme esnasında, Modifiye Borg ölçeği (MBÖ) ve Modifiye Medical Research Council (MMRC) ile, fonksiyonel kapasite altı dakika yürüme testi (6-DYT) ile, solunum fonksiyonları spirometre ile, yaşam kalitesi SF-36 (Kısa Form-36) anketi ile değerlendirildi. Bireylerin ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) % 60,14±7,60, sigara maruziyeti 31,50 (0 -135) paketxyıl, aktivite ile oluşan dispne algısı 4,02±2,08 idi. Merdiven inme-çıkma ve yokuş çıkma dispneyi (%65,7) en çok arttıran aktivitelerdi. FEV1 86,55±15,97, FEV1/FVC 88,58±11,07, 6-DYT % 72,54±7,89 olan bireylerin, test sonunda algıladıkları efor dispnesi 0 (0-2,75) bulundu. Efor dispnesinin FEV1 (L) (r:0,397, p:0,02), FVC (L) (r:0,387, p:0,02) ile orta derecede pozitif ilişkili olduğu, fonksiyonel kapasite ile ilişkili olmadığı (p˃0,05) ve yaşam kalitesinin fiziksel rol sınırlamaları (r:-0,457, p:0,01), fiziksel fonksiyonellik (r:-0,473, p˂0,01) alt parametreleri ile orta derecede negatif yönde ilişkili olduğu saptandı. Fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesinin alt parametrelerinden fiziksel fonksiyonellik (r:0,409, p:0,02), enerji/yorgunluk (r:0,395, p:0,02), genel sağlık (r:0,377 p:0,03), solunum fonksiyonlarından PEF(L) (r:0,489, p˂0,01) ve FEF % 25-75 (r:0,366, p:0,03) ile orta derecede pozitif yönde ilişkili bulundu. Anjina pektoriste dispne, yaşam kalitesi, fonksiyonel kapasite ve solunum fonksiyonları birbiri ile ilişkilidir. Risk faktörleri, hasta kliniği, öngörülen ve/veya uygulanan tedavilerin etkinliğinin değerlendirme ve analizinde, bu parametrelerin birbiri ile ilişkisi göz ardı edilmemelidir.

Keywords

Abstract

Angina pectoris, which is chronic coronary diseases, have the atherosclerotic background and negatively affecting the quality of life of the patient, develops as a result of narrowing of coronary vessels and /or disruption of oxygen supply-need balance. This study was aimed to investigate the relationship between exertional dyspnea, pulmonary function, functional capacity, and quality of life, with angina pectoris which affects mortality and causes the economic burden. Thirty-five patients with angina pectoris (57.80±8.06 years, Canada Class 2,3) were included in the study. Demographic data and posture, comorbidity, smoking status, factors that increase dyspnea, angina levels were recorded. Functional capacity with a six-minute walk test(6MWT), respiratory functions with spirometry, quality of life with Short Form-36 were assessed. Dyspnea at activity/rest were recorded and with Modified Borg scale (MBS), Modified Medical Research Council (MMRC) was evaluated. Ejection fraction (LVEF) was 60.14±7.60%, cigarette exposure was 31.50 (0-135) packxyears and dyspnea perceived by activity was 4.02±2.08. Climbing (65.7%) was the activity that was most increase dyspnea. FEV1 was 86.55±15.97, FEV1/FVC was 88.58±11.07, 6MWT % was 72.54±7, perceived exertional dyspnea at the end of the test was 0(0-2.75). Exertional dyspnea was moderately positively correlated with FEV1(L) (r:0.397, p:0.02), FVC(L) (r:0.387, p:0.02), moderate negatively correlated with quality of life parameters: physical role limitations (r:-0.457, p:0.01), physical functionality (r:-0.473, p˂0.01) but was not correlated with functional capacity (p˃0.05). Functional capacity was moderately positive correlated with PEF(L) (r:0.489, p˂0.01), FEF25-75% (r:0.366, p:0.03), and parameters of quality of life: physical functionality (r:0.409,p:0.02), energy/fatigue (r:0.395, p:0.02), general health (r:0.377 p:0.03). Dyspnea, quality of life, functional capacity, and pulmonary functions were correlated to each other in angina pectoris. The relationship between these parameters should not be neglected in the evaluation of the risk factors, patient clinic, and the effectiveness of the prescribed and/or administered treatments.

Keywords