Akut Dönem İnme Hastalarındaki Serum Endocan ve Hs-CRP Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Serum Endocan and Hs-CRP Levels in Acute Stroke Patients

Author : -Gözde Yalçın, Aslı Bolayır, Şeyda Figül Gökçe, Burhanettin Çiğdem, Okan Halef Doğan, Şeyma Yıldız,
Number of pages : 189-196

Abstract

Akut dönemdeki(olayın olduğu ilk gün içinde) iskemik ve hemorajik inmeli hastaların serumundaki endocan ve yüksek duyarlı C reaktif protein(hs-CRP) düzeylerini tespit etmek ve bu düzeyleri sağlıklı kontroller ile kıyaslayarak serum endocan ve hs-CRP düzeyinin inme gelişimi ve prognozu üzerindeki rolünü ortaya koymaktır. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’na 1 Haziran 2018- 2019 tarihleri arasında başvuran akut inme tanısı konmuş 45 hasta ve gönüllü bireylerden venöz kan örnekleri alınıp serum endocan ve hs-CRP düzeylerine bakılmıştır. Bu değerlerin geliş Glasgow Koma Skoru (GKS), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Modifiye Rankin Skoru (MRS) ile 3. ay MRS değerleri ve beyin görüntülemelerindeki lezyon volümleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna göre hasta grubunun endocan düzeyi daha yüksek olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.052), Kontrol grubuna göre hasta grubunun hs-CRP düzeyi istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.001). Hem tüm olgular hem de kontrol ve hasta grubu içerisinde endocan ile hs-CRP arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmedi (sırasıyla r=0.108 ve p=0.312; r=0.262 ve p=0.082; r=-0.127 ve p=0.405). Hasta grubu içerisinde endocan ölçümleri ile sırasıyla; yaş, biyokimyasal ölçümler, skorsal veriler ve lezyon volümü arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmedi (p>0.05). Çalışmamızın verilerine dayanarak, akut dönemde bakılan hs-CRP düzeylerinin inme etyolojisi, cinsiyet, sigara kullanımı ve eşlik eden kronik hastalık varlığından bağımsız olarak iskemik serebrovasküler hastalık ve intraserebral hemoraji hastalarında hem akut hem de kronik dönemde inme şiddetini, prognozu ve özürlülük derecesini belirlemede iyi bir gösterge olarak kullanılabileceği söylenebilirken; endocan düzeylerinin inme alt tipi, inme etyolojisi, lezyon volümü ile ilişkisinin olmadığı saptanmıştır.

Keywords

İnme, İnflamasyon, Endocan, Hs-CRP

Read: 359

Download: 114