Determination of Serum Endocan and Hs-CRP Levels in Acute Stroke Patients

Author:

Number of pages: 189-196
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 3

Abstract

Akut dönemdeki(olayın olduğu ilk gün içinde) iskemik ve hemorajik inmeli hastaların serumundaki endocan ve yüksek duyarlı C reaktif protein(hs-CRP) düzeylerini tespit etmek ve bu düzeyleri sağlıklı kontroller ile kıyaslayarak serum endocan ve hs-CRP düzeyinin inme gelişimi ve prognozu üzerindeki rolünü ortaya koymaktır. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’na 1 Haziran 2018- 2019 tarihleri arasında başvuran akut inme tanısı konmuş 45 hasta ve gönüllü bireylerden venöz kan örnekleri alınıp serum endocan ve hs-CRP düzeylerine bakılmıştır. Bu değerlerin geliş Glasgow Koma Skoru (GKS), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Modifiye Rankin Skoru (MRS) ile 3. ay MRS değerleri ve beyin görüntülemelerindeki lezyon volümleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna göre hasta grubunun endocan düzeyi daha yüksek olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.052), Kontrol grubuna göre hasta grubunun hs-CRP düzeyi istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.001). Hem tüm olgular hem de kontrol ve hasta grubu içerisinde endocan ile hs-CRP arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmedi (sırasıyla r=0.108 ve p=0.312; r=0.262 ve p=0.082; r=-0.127 ve p=0.405). Hasta grubu içerisinde endocan ölçümleri ile sırasıyla; yaş, biyokimyasal ölçümler, skorsal veriler ve lezyon volümü arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmedi (p>0.05). Çalışmamızın verilerine dayanarak, akut dönemde bakılan hs-CRP düzeylerinin inme etyolojisi, cinsiyet, sigara kullanımı ve eşlik eden kronik hastalık varlığından bağımsız olarak iskemik serebrovasküler hastalık ve intraserebral hemoraji hastalarında hem akut hem de kronik dönemde inme şiddetini, prognozu ve özürlülük derecesini belirlemede iyi bir gösterge olarak kullanılabileceği söylenebilirken; endocan düzeylerinin inme alt tipi, inme etyolojisi, lezyon volümü ile ilişkisinin olmadığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

We aimed to determine endocan and high sensitive C reactive protein (hs-CRP) levels in the serum of both ischemic and hemorrhagic stroke patients in the acute period(on the first day of the event) and to determine the role of endocan and hs-CRP levels on stroke development and prognosis by comparing these levels with those of healthy controls. Venous blood samples were taken from 45 patients who were admitted to Cumhuriyet University Hospital Neurology Department between June 1, 2018 and 2019, and volunteers, and serum endocan and hs-CRP levels were examined. The relationship of these values ​​with arrival Glasgow Coma Score, National Institutes of Health Stroke Scale, Modified Rankin Score (MRS), 3rd month MRS values ​​and lesion volumes on brain imaging were evaluated. Results: Although endocan levels were higher in the patient group compared to the control group, there was no statistically significant difference between the groups (p = 0.052). The hs-CRP level of the patient group was statistically higher than the control group (p <0.001). There was no statistically significant correlation between endocan and hs-CRP levels in both cases and control and patient groups (respectively r = 0.108 and p = 0.312; r = 0.262 and p = 0.082; r=-0.127 ve p=0.405). No statistically significant correlation was observed between endocan measurements and respectively age, biochemical measurements, scorsal data and lesion volume in patient group (p> 0.05). Based on our data, while the levels of hs-CRP examined in the acute period are a good indicator in determining stroke severity, prognosis and degree of disability in both acute and chronic periods in patients with ischemic cerebrovascular disease and intracerebral hemorrhage regardless of presence of chronic disease; endocan levels evaluated in the acute period are not related with stroke subtype, stroke etiology, lesion volume.

Keywords