The Investigation of the Effect of Perceived Father's Acceptance/Rejection Relationship on Somatization and Anxiety Development in Individuals Aged Between 18-65 Years

Author:

Number of pages: 142-149
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 2

Abstract

Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde babadan algılanan kabul/reddin somatizasyon ve anksiyete ile ilişkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma, 18-65 yaş arasında 228 kişi katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen Demografik Bilgi Formu, Ebeveyn Kabul Red Ölçeği (Baba formu), Somatizasyon Ölçeği, Endişe ve Anksiyete Ölçeklerinden alınan puanlar SPSS (Statistical Package Program for Social Science) ile analiz edilmiştir. Araştırmada EKRÖ Baba Formu ve alt boyutları sıcaklık/şefkat (tersi soğukluk), ihmal/kayıtsızlık, düşmanlık/saldırganlık, ayrışmamış red ile somatizasyon ve EAÖ arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. EKRÖ ve somatizasyon puanlarının, kardeş sayısı, ekonomik düzey, baba eğitim durumu, ebeveyn medeni durum, yaş gibi demografik değişkenlerde farklılaştığı; EAÖ için kardeş sayısı, ebeveyn medeni durum, baba eğitim düzeyi, ekonomik durum değişkenlerinin farklılaştığı belirlenmiştir. İhmal/kayıtsızlık, düşmanlık/saldırganlık alt boyutlarının somatizasyon ve EAÖ üzerinde önemli yordayıcı rollerinin olduğu görülmüştür. Baba-çocuk ilişkisinin  literatürde uzun yıllar ihmal edilmesinin olumsuz etkileri görülmektedir. Erken çocukluk döneminde babaların önemini anlatan çalışmalar yapılmalı aynı zamanda önleyici farkındalık eğitimleri verilmelidir.

 

Keywords

Abstract

In this study, the relationship between perceived father's acceptance/rejection in early childhood and somatization and anxiety was investigated. The study was conducted with 228 participants between the ages of 18-65. The participants' scores obtained from the Demographic Information Form, Parental Acceptance Rejection Scale (Father Form), Somatization Scale, Worry and Anxiety scale were analyzed with SPSS. In the study, a positive and significant relationship was found between the PARS Father Form and its sub-dimensions of warmth/affection (reverse coldness), negligence/indifference, hostility/aggression and undifferentiated rejection, somatization and WAS. It was determined that PARS and somatization scores differed in demographic variables such as number of siblings, economic status, father's education status, parental marital status and age, and that the variables such as number of siblings, parental marital status, father's education level, and economic status varied for WAS. It was observed that negligence/indifference and hostility/aggression sub-dimensions had important predictive roles on somatization and WAS. The negative effects of neglecting the father-child relationship for many years are seen in the literature. Studies that explain the importance of fathers in early childhood should be carried out and preventive awareness trainings should be given.

Keywords