Evaluation of Right Heart Functions by Echocardiography During Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Author:

Number of pages: 130-135
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 2

Abstract

Çalışmamızda, Kronik obstrüktif akciğer hastalığının atak döneminde başta sağ kalp olmak üzere kalbin anatomik ve fonksiyonel değişiklikleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmamız hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran,  KOAH akut alevlenme tanısı olan, bilinen ek sistemik hastalığı ve kardiyak hastalığı olmayan 30 yaş üzeri 30 hasta ve benzer yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip, bilinen ek solunumsal, kardiyak ve sistemik hastalığı olmayan 30 sağlıklı birey ile gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan hastaların demografik verileri, solunum fonksiyon test sonuçları kaydedildi. Hastalar ayrıntılı kardiyolojik değerlendirmeye tabi tutuldu. Ekokardiyografik (EKO) değerlendirme yapıldı. Tüm parametreler atak ve atak sonrası dönemlerdeki ölçümler kontrol grubu ile kıyaslandı. Vaka grubunda atak ve atak sonrası dönemlerdeki EKO parametrelerinde gelişen farkın anlamlılığı, değerleri değişen olgu sayılarının anlamlılığı değerlendirildi. EKO parametrelerinin evre, atak sayısı, FEV1, FVC, FEV1/FVC değerleri ile olan ilişkisi değerlendirildi. Çalışmamızda vaka ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, BMI, meslek, sigara içiciliği, komorbidite açısından farklılık saptanmadı. Gruplar arasında aort kökü, asendan aorta çapı, kapak yetmezlik derecesi açısından farklılık saptanmadı. KOAH grubunda sol atrium,  pulmoner arter basıncı, sağ ventrikül anlamlı olarak büyük; sağ atrium anlamlı olarak küçük saptandı. Pulmoner arter basıncının (PAB) atak sonrası anlamlı olarak azaldığı saptandı. PAB’ın azalan olgu sayısının atak sonrası anlamlı olarak arttığı, Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) ve Fraksiyonel alan değişimi (Fac)’ın artan olgu sayısının anlamlı olarak arttığı saptandı. Bir yıl içindeki atak sayısının atak sonrası dönemde ölçülen ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile negatif yönlü korelasyon gösterdiği saptandı. FEV1 düzeyinin atak döneminde ölçülen aort kökü ve TAPSE çapı ile pozitif yönlü korelasyon verdiği saptandı. KOAH akut atak döneminde anatomik değişiklikler olmasa da, PAB’ın atak döneminde arttığı, atak sonrası azaldığı; TAPSE ve Fac’ın atak döneminde azaldığı, atak sonrası arttığı saptandı. Bu durumun kronik dönemde olan değişikliklerin temelini oluşturduğu kanısındayız. Bu konuyla ilgili daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect of Chronic obstructive pulmonary disease  (COPD) during attack period on anatomic and functional changes of the heart, and mainly on the right heart. Our study was carried out with 30 patients over the age of 30 who were admitted to the chest diseases outpatient clinic of our hospital, with a diagnosis of COPD acute exacerbation, no known additional systemic disease and cardiac disease, and 30 healthy individuals with similar age and gender characteristics and without known additional respiratory, cardiac and systemic diseases. Demographic characteristics, physical examination findings, respiratory function test results, and echocardiography findings of the patients were reviewed. Respiratory function test and echocardiographic findings of the patients with COPD attack were re-evaluated for the control within weeks 2 and 3.In the present study, there was not any difference between the patient and control groups for age, gender, BMI, occupation, smoking status, and co-morbidity. There was no difference between the groups in terms of aortic root, ascending aorta diameter, and the degree of valve insufficiency. In COPD group, the left atrium, pulmonary artery pressure (PAP), right ventricle are significantly larger; the right atrium was found to be significantly smaller. It was found that PAP significantly decreased after the attack. It was determined that the number of cases with decreased PAP increased significantly after the attack, and the number of cases increased significantly in Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) and Fractional Area Change (Fac). It was found that the number of attacks within a year showed a negative correlation with the ejection fraction (EF) measured in the post-attack period. It was found that the FEV1 level positively correlated with the aortic root and TAPSE diameter measured during the attack period. Although there is not any anatomic change during acute period of COPD, it was detected that PAB increased, TAPSE and FAC decreased during attack period. We believe that this constitutes the basis for the changes during chronic period. Further studies on larger series are required on this topic.

 

Keywords