Stigma on Family Members of Psychiatric Patients: Scale Development and Validation

Author:

Number of pages: 115-119
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 2

Abstract

Psikiyatri hasta yakınlarında damgalanmayı belirlemek amacıyla “Psikiyatri Hasta Yakınları İçin Damgalanma Ölçeği” (PHYDÖ) geliştirmektir. Bu metodolojik araştırma Hatay’da bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine düzenli olarak devam eden 170 şizofreni hasta yakınında Eylül 2015-Eylül 2016 arasında yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan negatif anlam taşıyan 17 madde ve 3’lü Likert tipindeki ölçek yüz yüze     görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Madde yanıtları; yanlış bir, bazen iki, doğru üç puan olarak puanlandırılmıştır. Ölçeğin geçerliliği faktör analiziyle, güvenilirliği Cronbach Alfa katsayısıyla değerlendirilmiştir. Maddelerin ölçekten çıkarılması için faktöre katkı sınır değeri ≤0,45 alınmış, ölçeğin kesme puanının olup olmadığı ve kesme değeri ROC eğrisi analiziyle değerlendirilmiştir. Analizlerde p<0,05 önemli kabul edilmiştir. Faktör analizine göre ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,871, Barlett’s Testi sonucu önemli (p<0,001) bulunmuş ve hiçbir madde  ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçek beş faktörlü bir yapıya sahip olup, toplam varyans açıklama oranı %70,01’dir. 1.Faktör; Sosyal izolasyon ve yetersizlik, 2.Faktör; Kaçınma ve kişilerarası ilişkilerde bozulma, 3.Faktör; Toplumsal negatif ayrımcılık, 4.Faktör; Gizleme ve utanma, 5.Faktör; Olumsuz içselleştirme olarak tanımlanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,909’dur ve toplanabilir puan özelliği vardır (p=0,175). Ölçeğin puanlandırması en düşük 1,00, en yüksek 3,00 puan olarak yapılmış, kesme puanı 1,67 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen ölçek on yedi maddeli, beş alt boyutlu bir yapıda, psikiyatrik hasta yakınlarında damgalanma ifadesiyle ilgili çalışmalarda        kullanılabilecek düzeyde geçerlilik ve güvenilirliğe sahip bir ölçektir.

 

Keywords

Abstract

The objective of this study is to develop and validate the Stigma Scale for the Families of Psychiatric Patients (SCFPP). The data for this empirical study has been collected by using face-to-face interviewswith n=170 schizophrenia patients in Hatay, Turkey during September 2015 and 2016. The developed questionnaire contained 17 scale items that were negatively phrased and measured on a 3-point Likert scale, where 1=incorrect, 2=sometimes, and 3=correct. Factor analysis and Chronbach’s Alpha were used to assess scale validity and reliability. Measurement items that had less than 0.40 factor loadings have been eliminated from the final scale and the ROC has been used to determine the cut-off points.All statistical analyses have been tested at p<.05 level.         Kaiser-Meyer-Olkin analysis results yielded a KMO score of 0.871 indicating the appropriateness of the data for factor analysis. Factor analysis results yielded five dimensions with 70.1% of the explained variance. Based on the factor loadings of each dimension, the five dimensions may be labeled as: 1=“Social isolation and insufficiency,” 2=“Avoidance and poor interpersonal relations,” 3=“Negative social discrimination,” 4=“Shame and secrecy,” and 5=“Negative Internalization.” Analysis of data yielded strong Chronbach Alpha score of 0.909 confirming the scale reliability level. Maximum and minimum levels of the scale were 1 and 3 respectively with yielding 1.67 cut-off point. The results of this study showed that the developed SCFPP scale could be used to measure the stigma impact on the families of psychiatric patients.

 

Keywords