The Relationship Between Adolescents' Violence Tendency Levels and Parental Attitudes

Author:

Number of pages: 110-114
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 2

Abstract

Bu araştırma ergenlerin şiddet eğilim düzeyleri ile anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı kesitsel türdeki araştırma Aksaray il merkezinde bulunan bir Anadolu lisesinde yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında öğrenim gören veli izni alınan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 273 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler Öğrenci Bilgi Formu, Ana Baba Tutumları Ölçeği (ABTÖ) ve Ergenler İçin Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (EŞYTÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistikler ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 15,49±0,85’tir, %52,4’ü kadın ve 1/5’i aile içerisinde şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. ABTÖ alt boyutu puan ortalamaları, demokratik 55,43±12,89, koruyucu/istekçi 41,17±10,72, otoriter 22,66±7,78 ve EŞYTÖ puan ortalaması 26,04±9,65 olarak bulunmuştur. ABTÖ demokratik alt boyutu puanı ile EŞYTÖ arasında negatif yönde zayıf, ABTÖ koruyucu/istekçi ve otoriter alt boyut puanları ile EŞYTÖ arasında pozitif yönde zayıf anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin algıladıkları demokratik anne-baba tutumları arttıkça şiddet eğilimi azalmakta, koruyucu ve otoriter tutum arttıkça şiddet eğilimi artmaktadır. Ailelerin anne baba tutumu ile şiddet eğilimi arasındaki ilişki hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.

 

Keywords

Abstract

This study was carried out to examine the relationship between adolescents' violence tendency levels and parental attitudes. A descriptive cross-sectional study was conducted in an Anatolian high school in Aksaray city center. The research was conducted with 273 students who were studying in the 2018-2019 academic year, who had parental permission and agreed to participate in the study. The data were collected using by Student Information Form, Parental Attitude Scale (PAS) and Adolescents’ Attitudes Towards Violence Scale (ATVS). For data evaluation descriptive statistics and Spearman Correlation analysis were used. It was determined mean age of   students participating the study was 15.49±0.85, 52.4% of them were female and 1/5 of the students were exposed to violence within the family. It was determined that. PAS subscale mean scores of democratic attitude was 55.43±12.89, mean score of protective/demanding attitude was 41.17±10.72, mean score of authoritarian attitude was 22.66±7.78 and mean score of adolescents’ attitudes towards violence scale was 26.04±9.65. There was a  significant weak negative correlation between the PAS democratic subscale score and ATVS, weak positive correlation between PAS protective / willingness and authoritarian subscale scores and ATVS (p<0.05). As the students' perceived democratic parental attitudes increase the tendency to violence decreases, and as the protective and authoritarian attitude increases the tendency to violence increases. It is recommended to inform families about the relationship between parental attitude and the tendency to violence and to increase their awareness.

 

Keywords