The Relationship Between Self-Esteem and Anxiety in Adults with Obsessive Compulsive Disorder

Author:

Number of pages: 47-51
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 1

Abstract

Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı almış hastaların anksiyete ve benlik saygıları incelenmiştir. İlk olarak OKB’li 75 hasta, hem durumluk-sürekli anksiyete hem de benlik saygıları bakımından çeşitli sosyo-demografik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda hem parametrik testlerden (t-test ve ANOVA) hem de parametrik olmayan testlerden (Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H) yararlanılmıştır. Durumluk ve sürekli kaygı verileri Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, benlik saygısı verileri ise Rosenberg’in Benlik Saygısı Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada hastaların benlik saygıları, OKB tedavi sürelerine ve eğitim durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermiştir. Fakat yaş, cinsiyet, gelir, medeni durum ve iş durumlarına göre anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Bunların yanı sıra OKB hastalarının sürekli kaygı seviyeleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kadın hastaların sürekli kaygı düzeyleri erkek hastalardan daha yüksektir. Çalışmada ayrıca kontrol grubu da kullanılmıştır ve toplam 75 gönüllü birey bu gruba katılmıştır. Kontrol grubuyla yapılan karşılaştırmalarda ise OKB’li hastaların diğer insanlara göre daha yüksek durumluk-sürekli kaygı ve daha düşük benlik saygısına sahip oldukları bulunmuştur. Bunun yanı sıra durumluk-sürekli kaygı ile benlik saygısı arasında güçlü ve negatif yönlü bir ilişki mevcuttur.

Keywords

Abstract

In this study, anxiety and self-esteem of patients with obsessive compulsive disorder (OCD) were examined. First, 75 patients with OCD were compared according to their state-trait anxiety and self-esteem. In these comparisons, both parametric tests (t-test and ANOVA) and non-parametric tests (Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H) were used. State and trait anxiety data were collected by State-Trait Anxiety Inventory and self-esteem data were collected by Rosenberg's Self-Esteem Inventory. In the study, self-esteem of the patients differed significantly according to OCD treatment duration and patients’ educational levels. However, no significant difference was found by age, gender, income, marital status and job status. In addition, trait anxiety levels of OCD patients differ according to gender. Trait anxiety levels of female patients are higher than male patients.The control group was also used in the study and a total of 75 volunteer individuals were included in this group. It was concluded that OCD patients had higher state-trait anxiety and lower self-esteem than others. Besides, there is a strong and negative relationship between state-trait anxiety and self-esteem.

Keywords