Şizofreni Hastalarında Shelterin Kompleksi Düzeylerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Comparison of the Levels of Shelterin Complex in Patients with Schizophrenia with that in Healthy Individuals

Author : -Serpil Erşan, Aydın Kurt
Number of pages : 254-260

Abstract

On yılı aşkın süredir şizofreni hastalarında telomer uzunluğu (TU) ve telomeraz enzimi (TE) aktivitesinin sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğu bilinmesine rağmen, bu hasta grubunda shelterin kompleksi (ŞK) bileşenlerinin seviyesiyle ilgili yapılan çalışma yoktur. Bu çalışma ile TU üzerine düzenleyici işlevi olan ŞK alt ünitelerinin serum seviyelerinin şizofreni hastaları ve sağlıklı bireylerde karşılaştırılması hedeflendi. Çalışmaya tedavi gören 30 şizofreni hastası ile 30 sağlıklı birey dahil edildi. Hasta ve kontrol grubundan 12 saatlik açlığın ardından kan alındı ve gruplar arasında ŞK alt ünitelerinin [telomer tekrar bağlama faktörü 1 (TRF1), telomer tekrar bağlama faktörü 2 (TRF2), telomerlerin korunması 1 (POT1), telomeraz koruyucu protein 1 (TPP1), TRF1 etkileşim faktörü 2 (TIN2) ve baskılayıcı aktivatör protein 1 (RAP1)] seviyeleri karşılaştırıldı. Çalışma sonucunda şizofreni grubunda TRF2, TIN2, TPP1 ve RAP1 seviyelerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu, TRF1 ve POT1 seviyelerinin ise şizofreni grubunda daha yüksek olduğu tespit edildi. Katılımcıların TRF2, TIN2, TPP1 ve RAP1 seviyeleri arasında olumlu yönde güçlü bir ilişki olduğu, ayrıca hastalık süresi arttıkça TRF2 seviyesinin azaldığı anlaşıldı. Bu çalışma şizofreni hastalarında ŞK alt ünitelerinin seviyesinin değerlendirildiği ilk çalışmadır. Tıpkı TU ve TE aktivitesi gibi, ŞK alt ünitelerinin seviyesinin de bu hasta grubunda daha düşük olması, şizofreni hastalığının patolojisinde, nörodejenerasyon hipotezini destekleyebilecek olası etkenlerden biridir. Bu bulguya dayanarak şizofreni hastalığının erken tanı ve tedavisinde yeni seçenekler göz önünde bulundurulabilir.

Keywords

Şizofreni, Shelterin kompleksi, Telomeraz aktivitesi, Telomer uzunluğu

Read: 325

Download: 70