Uterin Karsinosarkomların Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Uterine Carcinosarcoma with the Literature

Author : İsmail Harmankaya
Number of pages : 152-157

Abstract

Uterin karsinosarkomlar daha önceleri uterin sarkomların bir alt grubu olarak kabul edilmiş ve Malign Mikst Müllerian Tümör (MMMT) olarak adlandırılmıştır. Tümör epitelyal ve mezenkimal komponentten oluşmaktadır. Mezenkimal komponenet homolog ve heterolog elemanlardan oluşabilir. Karsinom komponeneti yüksek dereceli endometrioid, seröz veya berrak hücreli endometrial karsinomlardan oluşmaktadır. Genellikle yüksek evrelerde saptanırlar, hastada asit ve omental tutulum genellikle bulunur. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 2009-2018 yılları arasında tanı almış uterin Karsinosarkom olguları retrospektif olarak incelendi. Veriler elektronik medikal kayıtlardan elde edildi. Patoloji arşivinden hemotoksilen eozin boyanmış preparatlar bulunarak histopatolojik tanılar yeniden gözden geçirildi. Karsinomatöz ve sarkomatöz komponentler not edildi. Tümör boyutları, myometriyal invazyon varlığı, pelvik lenf nodu metastazları, batın sıvısında tümör varlığı ve omentum tutulumunun olup olmadığı gözden geçirildi. Hastanemizde Karsinosarkom tanısı alan 7 hastanın tamamının postmenopozal dönemde olduğu ve ortalama yaşın 67,4 (50-91) olduğu izlendi. Tümörlerin ortalama boyutu 9,1 cm (4-15) dir. 1 olgumuz evre-II iken, 2 şer olgu evre I, III ve IV dü. 2 olguda invazyon myometriyumun yarıdan azını tutmuş, 5 olguda ise myometriyumun yarıdan fazlasını tutmuş görünümdeydi. 1 olguda serviks tutulumu izlendi. 6 hastaya lenf nodu diseksiyonu uygulanmış olup 2 olguda lenf nodu metastazı mevcuttu. Uterusta Karsinosarkomlar nadir görülmekle birlikte çok agresif tümörlerdir. Tümör gelişiminde pelvik radyasyon uygulaması ve tamoksifen kullanımı risk faktörüdür. KS’larda TP53, PTEN, PIK3CA, PPP2R1A, FBXW7 ve KRAS gibi endometrial ve seröz karsinomlarda görülebilen mutasyonların olduğu gösterilmiştir. Genellikle epitelyal komponent yüksek dereceli endometrioid ve seröz karsinomlardan oluşmaktadır. Tümörün nüks ve metastazlarında epitelyal komponente ait tümör dokusu izlenmektedir. Seröz karsinomlarla kıyaslandığında genel sağ kalım, hastalıksız sağ kalım ve nüks sonrası sağkalım sürelerinin Karsinosarkomlarda daha kısa olduğu gösterilmiştir.

Keywords

Karsinosarkom; Uterus; Malign Mikst Müllerian Tümör

Read:358

Download: 114