Investigation of Stress Levels in Infertile Women under in Vitro Fertilization Treatment: An Observational Pilot Study

Author:

Number of pages: 50-56
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 2

Abstract

Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de infertilite oranın artmaya başladığı gözlemlenmiştir, infertilite gerek fizyolojik gerekse psikolojik olarak teşhis almış bireyleri olumsuz yönde etkilemektedir. Psikolojik olarak en sık görülen etki strestir. İnfertilite teşhisi almış bireylerin stres seviyeleri çeşitlilik göstermektedir, infertiliteye çözüm bulmak ve çocuk sahibi olabilmek adına geliştirilen yardımcı üreme teknikleri sayesinde infertil bireyler çocuk sahibi olabilmektedirler. Bu çalışma, in vitro Fertilizasyon tedavisi gören infertil kadın bireylerde stres seviyelerinin incelemektedir. Araştırmamızın örneklemi 63 infertil kadından oluşmaktadır. Çalışmamızda katılımcıların tamamı 18 yaş üstü kadınlardan oluşmaktadır. Araştırmamızın örneklemine Sosyodemografik Bilgi Formu, İnfertilite Stres Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların %42, 9’u çalışmaktadır ve ekonomik durumunun iyi olduğunu bildirenler tüm grubun %17, 5’ini oluşturmaktadır. Katılımcılardan evlilik süresi 5 yıl ve üzerinde olanların payı %71,4’tür. Bu kadınlardan %34,9’u 5 yıl ve üzerinde infertilite tedavi süresine sahiptir. İnfertilite sorunu kadın kaynaklı olan grup %79,4’tür. Kadınların yarısından fazlasına (%50.8)in vitro fertilizasyon (IVF) uygulaması gerçekleştirilmiştir.Katılımcıların “İnfertilite Stresi Ölçeği” alt boyut ve toplam ölçek puanları arasındaki korelasyonlar incelendiğinde; tüm alt boyut puanları arasında pozitif yönde, orta-iyi düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar bulunmuştur (p<0,05).Tüm alt boyut puanları ile toplam ölçek puanı arasında ise pozitif yönde, iyi düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar saptanmıştır (p<0.05). Elde edilen bu sonuçlar ışığında IVF tedavisi gören infertil kadınların stres seviyelerinde artış olduğu görülmüştür.Bu bağlamda infertilite teşhisi almış kadın bireylerin tedavi süreci öncesinde, tedavi süresi boyunca ve tedavi sonrasında psikolojik destek almaları önerilebilir.

Keywords

Abstract

In recent years, it has been observed that the infertility rate has increased progressively in our country as well as all around the world. Infertility has negative impacts both physiologically and psychologically on infertile women. The most common psychological effect is stress and stress levels vary among patients. With the help of assisted reproductive techniques developed to find solutions to infertility and to aid individuals to reproduce, the patients with infertility are able to have children. This study investigates stress in infertile women who undergo in vitro fertilization treatment. 63 infertile women were included in this study. All of the participants were women over the age of 18. Sociodemographic Information Form and the Fertility Problem Stress Scale were administered to all of the patients of our study. 42.9% of the participants were employed, and 17.5% of the total group stated that they had a satisfying economic status. The rate of the participants who are married for 5 years or more was 71.4%. 34.9% of these women had been receiving infertility treatment for 5 years or more. The rate ofinfertility due to female factors was 79.4%. More than half of the women (50.8%) underwent IVF treatment. When the correlations between the subscale and the total scale scores of the “The COMPI Fertility Problem Stress Scale" were examined, there were positive, moderate-good, statistically significant correlations between all subscale scores (p <0.05). There were positive, good and statistically significant correlations between all subscale scores and total scale scores (p <0.05). As a result of these findings we can conclude that there is an increase in stress levels of women who are undergoing IVF treatment. Based on these findings we can suggest those women who are undergoing IVF treatment to seek Psychological support before, during and after the treatment period.

Keywords