Spectrophotometric Determination of Aluminum in Tap Waters with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction

Author:

Number of pages: 14-18
Year-Number: 2019-1

Abstract

Eser elementlerin düşük derişim düzeyleri ve kompleks matriksler de (kan, toprak vb.) ortam bileşenlerinin bozucu etkilerinden dolayı tayinleri oldukça zordur. Bu problemin çözümü için yaygın olarak analitin tayin basamağından önce ayırma-zenginleştirme yöntemi uygulanır. Önerilen çalışmada içme sularında Alüminyum (Al) tayini için yüzey aktif madde destekli yeni bir dispersif sıvı sıvı mikro ekstraksiyon (DLLME) yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin zenginleştirme faktörü, gözlenebilme sınırı ve yüzde bağıl standart sapması sırasıyla 10, 0.023 mg/L (n=5, 3s/b), 97 ±1,6 olarak bulunmuştur. Alüminyumun DLLME yönteminin optimum şartları üzerinde etkili olan pH, ligant derişimi, ekstraksiyon çözeltisi ve dispersif çözeltisinin türü, hacmi ve matriks iyonlarının etkisi incelenmiştir. Yöntem içme sularına başarı ile uygulanmıştır. Önerilen yöntemin doğruluğunu sınamak için gerçek örnekler üzerinden geri kazanım çalışması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In spite of substantial technological advances in analytical field, most instruments cannot directly handle complex sample matrixes yet. As a result, a sample-preparation step is commonly involved before instrumental analysis. In the proposed study, a new dispersive liquid liquid micro extraction (DLLME) method based on surfactantwas developed for the determination of Aluminum (Al) in tap water. The enrichment factor, limit of detection and relative standard deviation of the suggested method were found to be 10, 0.023 mg / L (n = 5, 3s / b), 97 ± 1.6, respectively. The affecting parameters on the optimal determination conditions such as pH, suitable extracting solvent and disperser solvent, volume of extracting solvent and disperser solvent and affects of diverse ions, were inverstigated. The method was successfully applied to drinking water. In order to test the accuracy of the proposed method, recovery studies was conducted on tap waters

Keywords