Isolation of Cutaneous Leishmania Strains Isolated from Hatay Province and Creation of a Biobank (Cryobank)

Author:

Number of pages: 106-109
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 2

Abstract

Leishmaniasis, Leishmania türü protozoon parazitlerinin neden olduğu önemli tropikal hastalıklardan biridir. Türkiye'nin Akdeniz kıyısında bulunan Hatay’da, Kutanöz Leishmaniasis (KL) önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmeye devam etmektedir. Çalışmada, Kl şüpheli hastaların, lezyonlarından alınan örneklerin Giemsa boyama yöntemi, in-vitro kültür, kültürde pozitif olarak değerlendirilen örneklerin tiplendirilmesi, kriyoprezervasyonu ve Biyobank (Kriyobank) oluşturulması amaçlanmıştır. Hatay İli Aile Toplum Sağlığı Merkezlerine (Altınözü, Antakya Merkez (Kırıkhan, Samandağ gibi)) başvuran 40 KL şüpheli hastanın lezyonundan yayma preparat hazırlanarak Giemsa boyama yöntemi ile boyandı ve amastigotların varlığı açısından değerlendirildi. Hastaların lezyonlarından aspirasyon materyali alınarak klasik NNN besiyerine ekimi yapıldı ve üreme gözlenen örnekler ITS-1 PCR-RFLP yöntemi ile tiplendirildi. DMSO kullanılarak örneklerin kriyoprezervasyonu yapıldı ve sıvı azot tankına kaldırıldı. KL şüpheli toplam 40 hastaya ait yayma preparatların tamamında amastigotlar görüldü. Klasik NNN besiyerinde 40 örneğin 35’inde promastigotların ürediği ve üreme sonrası RPMI-1640 sıvı besiyerine aktarılan örneklerin tamamının log fazına ulaştığı gözlendi. Bu örneklerin  HaeIII enzimi kullanılarak yapılan PCR-RFLP yöntemiyle 25’i L. infantum/donovani, 10 u L. tropica olarak tiplendirildi ve azot tankına kaldırılarak Biyobank (Kriyobank) oluşturulmaya başlandı. Biyobank, bölgemizden izole edilen ve tiplendirilen Leishmania izolatlarından oluşturduğumuz ilk arşivdir. Leishmania izolatları, virulans ve antijenik yapıları kaybolmadan sıvı azot içinde uzun süre saklanabilmektedir. Biyobank’ın; moleküler çalışmalar, hayvan modelleri, ilaç denemeleri gibi pek çok alanda kullanılmasına olanak sağlayacağı kanaatine varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Leishmaniasis is one of the important tropical diseases caused by the Leishmania species protozoan  parasites. In Hatay, located on the Mediterranean coast of Turkey, Cutaneous leishmaniasis (CL) continues to be seen as an important public health issue. In the study; it was aimed to identify the samples taken from the lesions of patients with suspected CL, Giemsa staining method, in-vitro culture, typing the samples evaluated as positive in culture, cryopreservation and creating a Biobank (Cryobank). Smears prepared from the lesion of 40 CL suspected patients who applied to the Family Community Health Centers of Hatay Province (Such as Altınözü, Antakya  Center (Kırıkhan, Samandağ)) were stained with Giemsa staining method and evaluated for the presence of amastigotes. Aspiration material taken from the lesions of the patients was inoculated on classical NNN medium and the samples with growth were typed by ITS-1 PCR-RFLP method. The samples were cryopreserved using DMSO and transferred to the liquid nitrogen tank. Amastigotes were seen in all of the smears of 40 patients with suspected CL. It was observed that promastigotes were grown in 35 of 40 samples in classical NNN medium and all of the samples transferred to RPMI-1640 medium after reproduction reached the log phase. 25 of these samples were typed as L. infantum / donovani and 10 as L. tropica with the PCR-RFLP method using the HaeIII enzyme, and the Biobank (Cryobank) was started to be formed by transferred the typed samples to the nitrogen tank. The Biobank is the first archive we created from Leishmania isolates isolated and typed in our region. Leishmania isolates can be stored in liquid nitrogen for a long time without losing their virulence and antigenic structures. It has been concluded that it can be used in many areas such as molecular studies, animal models, drug trials of Biobank.

Keywords