Üniversite Öğrencilerinde Çevrimiçi Oyun Bağimliliği ile Umutsuzluk Düzeyi Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
The Relationship Between Online Gaming Addiction and Hopelessness Levels of University Students

Author : Aslıhan Tellioğlu - Habib Erensoy
Number of pages : 101-110

Abstract

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde çevrimiçi oyun bağımlılığı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma için 136 üniversite öğrencisine sosyodemografik bilgi formu, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇOBÖ) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) uygulanmıştır. Araştırmada, yaş, cinsiyet, not ortalaması, gelir düzeyi, çevrimiçi oyun türleri, çevrimiçi oyunlara hangi cihazlardan erişim sağlandığı değişkenleri bakımından çevrimiçi oyun bağımlılığı ve umutsuzluk puanlarındaki farklılıklar incelenmiştir. Ayrıca, umutsuzluğun yordayıcıları olarak yaş ve çevrimiçi oyun bağımlılığı alt boyutları incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, cinsiyet, not ortalaması, gelir düzeyi, tercih edilen çevrimiçi oyunlar ve erişim sağlanan cihazlar bakımından umutsuzluk ve çevrimiçi oyun bağımlılığı düzeyleri anlamlı farklılık göstermektedir. Erkek öğrencilerin, not ortalaması düşük olanların ve orta gelir seviyesinde olanların umutsuzluk ve çevrimiçi oyun bağımlılığı düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Yaş azaldıkça, umutsuzluk ve çevrimiçi oyun bağımlılığı düzeyleri artış göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri çevrimiçi oyun bağımlılığı başarı ve ekonomik kazanç alt boyutları tarafından anlamlı düzeyde yordandığı ve katılımcıların %50’sinde bu yordayıcı ilişkinin anlamlı olduğu sonucu elde edilmiştir.Elde edilen bulguların, üniversite öğrencilerinin dijital oyunlar ve problemli kullanımla ilgili geliştirilebilecek müdahale çalışmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Sonuçlardan yola çıkarak, çalışmanın farklı bölgeler ve daha büyük örneklemle tekrarlanabilceği düşünülmektedir.

Keywords

Çevrimiçi Oyun, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı, Umutsuzluk Üniversite Öğrencileri

Read:422

Download: 154