Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve İş Doyumu İlişkisi; Manisa Örneği
Mobbing and Job Satisfaction Relation in Primary Healthcare Workers: Manisa Sample

Author : Saliha Özpınar - Hayriye Kara
Number of pages : 22-26

Abstract

Araştırmanın amacı; Manisa’da birinci basamak sağlık çalışanlarında, mobbing ve iş doyumu ilişkisinin belirleyicilerini saptamaktır. Çalışma kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Manisa kent merkezinde çalışan birinci basamak sağlık çalışanları oluşturmaktadır (n=510). Çalışmada herhangi bir örnekleme yapılmayıp çalışanların tümüne ulaşılması hedeflenmiş olup 414 kişiye ulaşıldı (araştırmaya katılım yüzdesi %81). Araştırma verileri 01. 06. 2014- 01. 12. 2014 tarihleri arasında toplandı. Çalışmada veriler üç form ile toplandı; sosyo-demografik anket formu, Mobbing Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği. Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS 22. 00 paket programında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tekli analizlerde Man-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Tekli analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenler linear regresyon ile değerlendirildi. Mobbing ölçeği ve iş doyumu ölçeğinden alınan puanlar arasındaki ilişki spearman corelation ile değerlendirildi. Araştırma grubunun %33,8’i 30 yaş altı yaş grubundadır. % 61,8 kadın, % 38,2, %64,3 evlidir. Araştırma grubunun mobbing ölçeğinden aldığı puan dağılımı 58,5±14,1 (52-215); iş doyumu ölçeği dağılımı 3.6±0,6 (1-5). Mobbingi etkileyen değişkenlerin yaş, medeni durum; iş doyumunu etkileyen değişken iş yerindeki pozisyon olarak belirlenmiştir. Ayrıca mobbing arttıkça iş doyumunun düştüğünün belirlenmesi önemli bir bulgudur. Manisa kent merkezinde birinci basamak sağlık çalışanlarında mobbing ile iş doyumu arasında ters yönde bir ilişki belirlenmiştir.

Keywords

Sağlık Çalışanı, Birinci Basamak, Mobing, İş Doyumu

Read:1050

Download: 352