Dispersif Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon Yöntemi ile İçme Sularında Alüminyumun Spektrofotometrik Tayini
Spectrophotometric Determination of Aluminum in Tap Waters with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction

Author : Tulay Oymak
Number of pages : 14-18

Abstract

Eser elementlerin düşük derişim düzeyleri ve kompleks matriksler de (kan, toprak vb.) ortam bileşenlerinin bozucu etkilerinden dolayı tayinleri oldukça zordur. Bu problemin çözümü için yaygın olarak analitin tayin basamağından önce ayırma-zenginleştirme yöntemi uygulanır. Önerilen çalışmada içme sularında Alüminyum (Al) tayini için yüzey aktif madde destekli yeni bir dispersif sıvı sıvı mikro ekstraksiyon (DLLME) yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin zenginleştirme faktörü, gözlenebilme sınırı ve yüzde bağıl standart sapması sırasıyla 10, 0.023 mg/L (n=5, 3s/b), 97 ±1,6 olarak bulunmuştur. Alüminyumun DLLME yönteminin optimum şartları üzerinde etkili olan pH, ligant derişimi, ekstraksiyon çözeltisi ve dispersif çözeltisinin türü, hacmi ve matriks iyonlarının etkisi incelenmiştir. Yöntem içme sularına başarı ile uygulanmıştır. Önerilen yöntemin doğruluğunu sınamak için gerçek örnekler üzerinden geri kazanım çalışması yapılmıştır.

Keywords

Spektrofotometri, Alüminyum, Dispersif Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon

Read:1051

Download: 362